Chi tiết câu hỏi

Cho 13,35 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử ${C_3}{H_7}{O_2}N$phản ứng với 100ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 16,55 gam chất rắn khan. Xác định công thức cấu tạo thu gọn của X.

334

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12