Chi tiết câu hỏi

Cho các chất sau : glixerol, amoni axetat, alanin, glyxin. Chất nào không thể tác dụng được với cả KOH và HCl ?

194

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12