Chi tiết câu hỏi

Chất nào dưới đây không phải là sản phẩm của phản ứng đồng trùng ngưng Phenol với Fomanđehit ?
A. Nhựa PP
B. Nhựa rezol
C. Nhựa rezit
D. Nhựa novolac

448

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12