Chi tiết câu hỏi

Một đoạn mạch xenlulozơ có khối lượng là 24,3 mg. Tính số mắt xích glucozơ $\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)$ có trong đoạn mạch đó.

429

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12