Chi tiết câu hỏi

Trùng ngưng axit $\varepsilon $ -aminocaproic ${H_2}N-{\left[ {C{H_2}} \right]_5}-COOH$ thu được m gam polime và 2160 gam nước. Nếu hiệu suất của phản ứng trùng hợp đạt 100% thì giá trị của m là bao nhiêu ?

344

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12