Chi tiết câu hỏi

Để điều chế cao su buna, người ta có thể điều chế theo sơ đồ sau :
${C_2}{H_5}OH \to X \to $ Cao su Buna
Để điều chế 54 gam cao su buna cần lấy bao nhiêu gam ancol etylic (biết hiệu xuất của cả quá trình là 80%) ?

493

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12