Chi tiết câu hỏi

Cho hỗn hợp X gồm Na và K vào nước được dung dịch Y và 0,672 lít khí ${H_2}$ (đktc). Tính thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hoà hết $\frac{1}{2}$ dung dịch Y.

199

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12