Chi tiết câu hỏi

Cho 5,6 gam bột $Fe$ vào 400 ml dung dịch $AgN{O_3}$ 0,6M, khuấy đều cho các phản ứng hoàn toàn. Tính khối lượng kết tủa thu được.

133

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12