Chi tiết câu hỏi

D. might have been written
“might + have been + P.P” = có lẽ đã (ở thể bị động) – diễn đạt một khả năng có thể ở quá khứ song người nói không dám chắc.
The book might have been written when she lived in the slums of Leeds.
Quyển sách có lẽ đã được viết khi cô sống trong khu ổ chuột ở Leeds.

197

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12