Chi tiết câu hỏi

A. Simplifying → simplified: được đơn giản hóa. My father gave me the simplified version of the “Tale of Two Cities” written by Charles Dickens to read.
Bố tôi đã đưa cho tôi một phiên bản được đơn giản hóa của “Chuyện hai thành phố” của Charles Dickens để đọc.

181

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12