Chi tiết câu hỏi

C. Where → in which; in which = where
Trong mệnh đề quan hệ không xác định, sau dấu phẩy không được dùng trạng từ quan hệ.
Eyewitness Guides are the outcome of a unique approach, in which photographs, models, maps and diagrams are specially produced.
Tủ sách Kiến thức thế hệ mới là kết quả của một cách tiếp cận độc đáo mà trong đó hình ảnh, mô hình, bản đồ và biểu đồ được tạo ra một cách đặc biệt.

272

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12