Chi tiết câu hỏi

Wild (adj) → wilderness (n): vùng hoang dã, vùng bỏ hoang.
That part of the city is a wilderness of run-down houses and derelict factories.
Nơi đó của thành phố là vùng đất bỏ hoang với những ngôi nhà đổ nát và các nhà máy hoang phế.

326

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12