Chi tiết câu hỏi

Person (n) → personality (n): tính cách.
People’s clothes are often an expression of their personality.
Trang phục của mọi người thì thường thể hiện tính cách của họ.

205

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12