Chi tiết câu hỏi

Active: S + suggest + V-ing + O1.
Passive: S + suggest + that + S1 + should be + P.P.
I suggested opening another bookstore on this street.
→ I suggested that another bookstore should be opened on this street.
Tôi đề nghị mở một cửa hàng sách trên con phố này.

291

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12