Chi tiết câu hỏi

“should + have been + P.P” = lẽ ra phải, lẽ ra nên (ở thể bị động) – chỉ một việc lẽ ra đã phải xảy ra trong quá khứ nhưng vì lí do nào đó lại không.
We should have reminded John about the meeting yesterday.
→ John should have been reminded about the meeting yesterday.
John lẽ ra phải được nhắc nhở về cuộc họp ngày hôm qua.

212

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12