Chi tiết câu hỏi

D. “in various places - ở những nơi khác nhau” tương đương với cụm “here and there – đó đây”.
There were a few books here and there, but apart from that the room was quite bare.
Có một vài quyển sách ở khắp mọi nơi, nhưng ngoài đó ra thì căn phòng trống trơn.

321

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12