Chi tiết câu hỏi

A. “inventive – có tính sáng tạo” tương đương nghĩa với tính từ “imaginative”.
The architects have made imaginative use of glass and transparent plastic.
Các kiến trúc sư sử dụng thủy tinh và nhựa trong đầy tính sáng tạo.

349

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12