Chi tiết câu hỏi

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có điểm gì khác biệt so với con đường thoát hơi nước qua cuttin ?

212

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 11