Chi tiết câu hỏi

Muốn xác định lượng phân bón hợp lí cho cây trồng, chúng ta cần căn cứ vào điều gì ?

266

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 11