Chi tiết câu hỏi

Đặc điểm nào ở lá giúp chúng thực hiện chức năng quang hợp ?

281

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 11