Chi tiết câu hỏi

Rewrite the sentence in reported speech.
Mai said: “I’d like you to tell me the whole story”.
→ Mai wanted … her the whole story.
A. me to tell
B. I to tell
C. me telling
D. I telling

276

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 11