Chi tiết câu hỏi

Căn cứ vào những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu và các hóa thạch điển hình, người ta chia lịch sử Trái Đất kèm theo sự sống thành những đại nào và theo trình tự (sớm – muộn) ra sao ?

232

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12