Chi tiết câu hỏi

Khi giao phối giữa lừa đực và ngựa cái sẽ sinh ra con la dai sức và leo núi giỏi. Khi giao phối giữa lừa cái và ngựa đực sẽ sinh ra con bac-đô thấp hơn con la và có móng nhỏ giống lừa.
Sự khác nhau giữa con la và bac-đô là do đâu ?

758

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12