Chi tiết câu hỏi

Nếu cho rằng chuối nhà (3n) có nguồn gốc từ chuối rừng (2n) thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích như sau :
1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n.
2. Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n.
3. Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n.
4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội.
5. Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n
Hãy lựa chọn những ý đúng và sắp xếp chúng thành chuỗi sự kiện hợp lý.

395

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12