Chi tiết câu hỏi

Tính : $P = {\log _3}6.{\log _8}9.{\log _6}2.$

207

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12