Chi tiết câu hỏi

Tính : $P = {4^{{{\log }_2}3}} + {9^{{{\log }_{\sqrt 3 }}2}}.$

208

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12