Chi tiết câu hỏi

Tính : $P = {5^{{{\log }_{125}}27}} + \,{3^{1 + {{\log }_9}4}} + {4^{2 - {{\log }_2}3}}.$

213

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12