Chi tiết câu hỏi

Tính $P = \lg \left( {\tan {1^0}} \right) + \lg \left( {\tan {2^0}} \right) + \lg \left( {\tan {3^0}} \right) + ... + \lg \left( {\tan {{89}^0}} \right).$

210

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12