Chi tiết câu hỏi

Tính giá trị của : $P = {81^{{{\log }_3}5}} + {27^{{{\log }_9}36}} + {3^{4.{{\log }_9}7}}.$

220

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12