Chi tiết câu hỏi

Tính: ${\left( {2 + \,i} \right)^2}.$

213

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12