Chi tiết câu hỏi

Tính: ${\left( {2 + \,i} \right)^2}.$

243

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12