Chi tiết câu hỏi

Tính: ${\left( {1 + i} \right)^{2016}} - {\left( {1 - i} \right)^{2016}}.$

224

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12