Chi tiết câu hỏi

Tính: (1 - 2i)(2 + 5i).

256

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12