Chi tiết câu hỏi

Tìm số phức z thoả mãn:
(5 - 3i)(i - 1) - z = 12 + 8i.

226

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12