Chi tiết câu hỏi

Tìm số phức z thoả mãn $\left| {z - (1 + i)} \right| = \sqrt 5 $ và điểm biểu diễn của z nằm trên đường thẳng y = 2.

304

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12