Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
Tony isn’t studying, …?
A. isn’t he
B. is he
C. does he
D. doesn’t he

238

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 11