Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng:
$CO\left( k \right)\; + \;{H_2}O\left( k \right)\;\overset {} \leftrightarrows C{O_2}\left( k \right)\; + \;{H_2}\left( k \right)$
Biết ${K_c}$ của phản ứng là 1 và nồng độ ban đầu của CO và ${H_2}O$ tương ứng là 0,1 mol/l và 0,4 mol/l. Xác định nồng độ cân bằng (mol/l) của CO và ${H_2}O$.

161

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10