Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng sau:
${H_2}(k) + {I_2}(k)\overset {} \leftrightarrows 2HI(k)$
Nồng độ các chất lúc cân bằng ở ${430^0}C$ là: ${\text{[}}{{\text{H}}_2}{\text{] = [}}{{\text{I}}_2}{\text{]}}$ = 0,107M; = 0,786M. Tính hằng số cân bằng ${K_c}$ tại ${430^0}C$.

165

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10