Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng:
${N_2}(k) + 3{H_2}(k)\overset {xt,{t^0}} \leftrightarrows 2N{H_3}(k)$
Nếu ở trạng thái cân bằng nồng độ của $N{H_3}$ là 0,30M, ${N_2}$ là 0,05M, ${H_2}$ là 0,10M thì hằng số cân bằng của phản ứng ${K_c}$ là bao nhiêu?

166

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10