Chi tiết câu hỏi

Trộn 2 mol khí NO và một lượng chưa xác định ${O_2}$ vào trong một bình kín có dung tích 1 lit ở ${40^0}C$.
Biết: $2NO(k) + {O_2}(k)\overset {xt,{t^0}} \leftrightarrows 2N{O_2}(k)$
Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng ta được hỗn hợp khí có 0,00156 mol ${O_2}$ và 0,5 mol $N{O_2}$ . Hằng số cân bằng có giá trị là bao nhiêu?

1648

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10