Chi tiết câu hỏi

Xét phản ứng:
$CO(k) + {H_2}O(h)\overset {} \leftrightarrows C{O_2}(k) + {H_2}(k)$
Nếu thực hiện phản ứng giữa 1 mol CO và 1 mol ${H_2}O$ thì ở trạng thái cân bằng có $\frac{2}{3}$ mol $C{O_2}$ được sinh ra. Xác định hằng số cân bằng của phản ứng.

159

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10