Chi tiết câu hỏi

Ở ${850^0}C$ có cân bằng:
$C{O_2}(k) + {H_2}(k)\overset {} \leftrightarrows CO(k) + {H_2}O(k)$
Nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau: ${\text{[C}}{{\text{O}}_2}{\text{]}}$ = 0,2M, ${\text{[}}{{\text{H}}_2}{\text{]}}$ = 0,5M, ${\text{ = [}}{{\text{H}}_2}{\text{O]}}$ = 0,3M. Giá trị của hằng số cân bằng K của phản ứng là bao nhiêu?

146

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10