Chi tiết câu hỏi

Xét phản ứng sau:
${N_2}(k) + {O_2}(k)\overset {xt,{t^0}} \leftrightarrows 2NO$
Hằng số cân bằng ở ${2400^0}C$ của phản ứng là ${K_{cb}} = {35.10^{ - 4}}$ . Biết lúc cân bằng nồng độ của ${N_2}$ và ${O_2}$ lần lượt là 5M và 7M trong bình kín có dung tích không đổi. Nồng độ mol của NO lúc cân bằng là bao nhiêu?

215

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10