Chi tiết câu hỏi

Xét phản ứng thuận nghịch:
${H_2}(k) + {I_2}(k)\overset {} \leftrightarrows 2HI(k)$
Nếu nồng độ ban đầu của ${H_2}$ và ${I_2}$ là 0,02M, nồng độ cân bằng của HI là 0,03M thì nồng độ cân bằng của ${H_2}$và hằng số cân bằng của phản ứng là bao nhiêu?

236

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10