Chi tiết câu hỏi

Xét cân bằng:
$C{l_2}(k) + {H_2}(k)\overset {} \leftrightarrows 2HCl(k)$
Ở nhiệt độ ${t^0}C$ hằng số cân bằng của phản ứng là 0,8 và nồng độ cân bằng của HCl là 0,2M. Biết rằng lúc đầu nồng độ ${H_2}$ nhiều hơn $C{l_2}$ là 0,4M. Xác định nồng độ ban đầu của $C{l_2}$và ${H_2}$.

244

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10