Chi tiết câu hỏi

Xét phản ứng:
$CO(k) + {H_2}O(k)\overset {} \leftrightarrows C{O_2}(k) + {H_2}(k),{K_{cb}} = 4$
Nếu xuất phát từ 1 mol CO và 3 mol ${H_2}O$ thì số mol $C{O_2}$ trong hỗn hợp khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng là bao nhiêu?

245

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10