Chi tiết câu hỏi

Tại ${400^0}C$ có phản ứng:
${H_2}(k) + {I_2}(k)\overset {} \leftrightarrows 2HI(k),{K_p} = 64$
Tại cân bằng, áp suất riêng phần của ${H_2}$ và ${I_2}$ trong bình kín lần lượt là 0,20 atm và 0,50 atm. Xác định trị số áp suất riêng phần (atm) của HI trong hỗn hợp.

269

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10