Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng:
${H_2}O(k) + CO(k)\overset {} \leftrightarrows {H_2}(k) + C{O_2}(k)$
Ở ${700^0}C$ hằng số cân bằng là K = 1,973. Biết rằng hỗn hợp đầu gồm 0,300 mol ${H_2}O$ và 0,300 mol CO trong bình 10 lit ở ${700^0}C$. Xác định nồng độ của ${H_2}O$ và CO ở trạng thái cân bằng.

239

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10