Chi tiết câu hỏi

Tại một nhiệt độ nhất định có phản ứng thuận nghịch:
${N_2}(k) + 3{H_2}(k)\overset {} \leftrightarrows 2N{H_3}(k)$
Tại trạng thái cân bằng có: ${\text{[}}{{\text{N}}_2}{\text{]}}$ =0,01M, ${\text{[}}{{\text{H}}_2}{\text{]}}$ =2,0M, ${\text{[N}}{{\text{H}}_3}{\text{]}}$ =0,4M. Xác định giá trị hằng số cân bằng của phản ứng.

259

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10