Chi tiết câu hỏi

Tại nhiệt độ T = const, có phản ứng:
$PC{l_3}(k) + C{l_2}(k)\overset {} \leftrightarrows PC{l_5}(k),{K_c}$
Phản ứng được thực hiện trong bình kín, có dung tích không đổi là 2,0 lit. Tại trạng thái cân bằng, hỗn hợp khí gồm 0,50 mol $PC{l_5}$ , 0,32 mol $PC{l_3}$ và 1,64 mol $C{l_2}$. Xác định hằng số cân bằng ${K_c}$ tại nhiệt độ T.

223

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10