Chi tiết câu hỏi

Công thức nào dưới đây cho biết đầy đủ các thông tin về hợp chất hữu cơ ?
A. Công thức cấu tạo
B. Công thức tổng quát
C. Công thức rút gọn
D. Công thức phân tử

243

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11